Công ty thành viên

Công ty CP Iki Tech Việt Nam

Công ty CP IKISOFT

Công ty TNHH IKI EDU VIỆT NAM

Công ty CP Trường Doanh Nhân IKIGAI

Công ty CP Truyền thông IKIMedia

Công ty CP EXAM24H

bg