LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÔNG NGHỆ

TRUYỀN THÔNG

GIÁO DỤC

CON NGƯỜI IKIGROUP

Chúng tôi chọn Kinh doanh làm con đường để tăng trưởng TRÍ TUỆ và PHỤNG SỰ XÃ HỘI. Con người IKI chính là sự khác biệt tạo nên bản sắc riêng của chúng tôi.